Handelsbetingelser

I Strong Gym modtages Dankort, eDankort, MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron, American Express.
Særlige kriterier for betalingskort
Det er IKKE muligt at tilbyde abonnementsbetaling på Maestro kort.
Visa Electron
Kortet kan som udgangspunkt kun bruges i den fysiske handel, men enkelte udstedere tillader e-commerce transaktioner. Selvom kortet kan benyttes til e-commerce transaktioner, er det IKKE sikkert at udsteder (banken) tillader abonnementsbetaling (tilbagevendende betalinger) med kortet. Det kan give en situation, hvor den første transaktion går godt, men den/de efterfølgende bliver afvist. Vi har desværre ikke mulighed for at oplyse, hvilke Visa Elektron kort, som har mulighed for abonnementsbetaling og henviser til kortudsteder (banken).

§1 Medlemskab
Et medlemskab er personligt, og må ikke benyttes af andre. I tvivlstilfælde kan Strong Gym forlange at se legitimation. Ændring i persondata som f.eks. navn, adresse, email, telefonnummer, bankkonto skal meddeles til Strong Gym.
Ved køb af medlemskab i Strong Gym gives adgang til undervisning på alle tilbudte hold og open gym. Open gym har en anslået værdi af kr. 50

§2 Betaling
Ved oprettelse af kontant medlemskab betaler du forud for hele aftaleperioden.
Ved oprettelse af et DIBS-medlemskab/automatisk kortbetaling tilmeldes aftalen DIBS/automatisk kortbetaling, og du betaler kontant for den resterende del af indmeldelsesmåneden og for måneden herefter. Herefter bliver den månedlige ydelse automatisk trukket fra din konto i begyndelsen af hver kalendermåned.
Du er ansvarlig for at betaling sker rettidigt. Ikke rettidig betaling sidestilles med misligholdelse af kontrakten.
Du giver ved din underskrift på nærværende kontrakt samtykke til at Strong Gym opbevarer stamoplysninger.
Desuden giver du samtykke til, at der kan oprettes automatisk kortbetaling, dvs., at den månedlige betaling trækkes automatisk fra dit betalingskort. Hvis kontrakten misligholdes ved eksempelvis manglende betaling, forbeholder Strong Gym sig retten til at videregive dine personlige oplysninger til tredje part.

§3 For sen betaling
Betales den løbende ydelse ved et DIBS-medlemskab/automatisk kortbetaling ikke til den aftalte tid, udsendes en rykkerskrivelse til dig og der opkræves et rykkergebyr efter gældende takst pt. kr. 100,00.
Hvis du ikke betaler senest 10 hverdage efter den angivne forfaldsdato, forfalder alle ydelser for den resterende del af minimumsperioden til øjeblikkelig betaling. Dit medlemskort spærres indtil restancen er udlignet. Udelukkelsesperioden godskrives ikke af Strong Gym.

§4 Varighed/Medlemskab
Ved PBS /DIBS-aftale er der tale om et løbende medlemskab, der fortsætter indtil det opsiges af én af parterne i henhold til §3. Et kontantmedlemskab kan ikke opsiges, men slutter automatisk når den periode udløber, som der er betalt for. Uanset årsag gives der hverken hel eller delvis refusion af forudbetalte kontante medlemskaber.

§5 Personer under 18 år/umyndiggjorte personer
Er en person under 18 år eller umyndiggjort, kan medlemskab kun opnås, hvis en myndig person/værgetegner et medlemskab for personen på den myndiges/værgens regning. Værgen hæfter for ethvert krav Strong Gym måtte have i relation til den umyndiges medlemskab.
Ved oprettelse af medlemsskab for en person under 18 år/umyndig person, gives der samtidig samtykke om at pågældende indgår under Strong Gyms gældende betingelser.

§6 Nøglebrik/medlemskort
Nøglebrikken er personlig, og kan derfor ikke overdrages til, deles med eller benyttes af andre. Bliver din nøglebrikken væk eller beskadiget meddeles dette til Strong Gym, som udsteder et nyt mod et gebyr af gældende takst.
Der må ikke medtages/lukkes andre ind i Strong Gym. Der pålægges kr. 500 i gebyr ved misbrug af personlig nøglebrik.
Nøglebrikken skal bruges til check in før holdstart på skærmen i receptionen.
Nøglebrikken giver ligeledes adgang til gymmet i tidsrummet kl. 05.00 til 23.00 via dørscannerne.

§7 Beroperiode
Medlemskabet kan sættes i bero i en periode af op til tre måneder. For hver beroperiode betales et gebyr ud fra gældende takst. Man kan godt sætte medlemskabet i bero i flere perioder i forlængelser af hinanden.
Medlemskabet kan sættes i bero ved at sende en os en e-mail herom. Den ønskede start og slutdato for bero perioden skal være anført for at blive anset som værende gyldig. Denne skal være modtaget senest 7 dage før ønsket startdato for bero periode så frem perioden skal starte den første i en måned.

Opsiges et medlemskab i en bero periode, vil bero perioden automatisk ophøre pr. den dato mailen om udmeldelse er modtaget.. Medlemskabet vil herefter overgå til opsigelsesperioden (perioden imellem datoen, hvor medlemskabet opsiges, og datoen hvor medlemskabet reelt stopper jf. §8

§8 Opsigelse
Kontant medlemskab kan ikke afbrydes i den aftalte periode og refunderes ikke.
Opsigelsesfrist for DIBS medlemskab er løbende måned + 1 måned. Opsigelsen skal ske skriftligt til Strong Gym via email.

§9 Fremmøde og afmelding af reservation
Fremmøde skal ske senest ved tidspunktet for holdstart på terminalen eller dørscanner i centeret med medlemmets personlige nøglebrik. Ved senere fremmøde kan pladsen være videregivet til andre medlemmer på ventelisten og du noteres som ”ikke fremmødt”.
Er et medlem forhindret i at benytte en holdreservation, er det medlemmets eget ansvar uanset årsag at afmelde sig holdet via onlinebooking eller booking appen for, at sikre plads på holdene. Afmelding skal ske senest 2 timer før holdstart.
Det er medlemmets eget ansvar at fremmøde sig korrekt og til tiden. Strong Gym er ikke ansvarlig for, at medlemmers fremmøde er korrekt.
Overholdes ovenstående ikke, opkræves medlemmet et gebyr efter gældende takst. Betales et gebyr ikke, har Strong Gym ret til at ophæve medlemskabet uden varsel.

§10 Medlemsbetingelser
Strong Gym kan ændre medlemsbetingelserne med et varsel på 30 dage. via e-mail senest 30 dage før medlemsbetingelserne træder i kraft.
§11 Prisændringer
Strong Gym forbeholder sig ret til at foretage prisændringer. I tilfælde af ændringer vil disse blive sendt via e-mail senest 30 dage før prisændringerne træder i kraft.

§12 Personoplysninger/Informationer/Nyheder
Ved indmeldelsen giver du lov til at Strong Gym må behandle og opbevare oplysninger om dig samt kontakte dig telefonisk, og løbende kan sende nyheder og information pr. e-mail og SMS. Denne service kan fravælges ved skriftlig meddelelse til Strong Gym.

§13 Værdigenstande
Strong Gym bærer ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller tingsskade.

§14 Ordensregler
Det til enhver tid gældende ordensreglement samt anvisninger givet af Strong Gym personale skal altid følges. Overtrædelse heraf kan medføre bortvisning. Racistiske eller nedladende udtalelser medfører øjeblikkelig bortvisning. Strong Gym kan i særlige tilfælde forlange fremvisning af lægeerklæring, hvis det vurderes, at træningen kan være sundhedsskadelig for medlemmet.
Strong Gym er røgfrit område. Startende fra ydreporten.

§15 Ansvar
Al træning sker på eget ansvar. Du er selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter i Strong Gym. Strong Gym tager ikke ansvar for personskader på et medlem som følge af ulykker, forkert træning eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger.
I øvrigt følges dansk erstatningsret på området.

§16 Ændringer af hold m.v.
Strong Gym har ret til løbende at ændre udbuddet af antal hold og tider.

§17 Kamera
Strong Gym er kameraovervåget i døgnets 24 timer. Optagelser vil blive brugt som dokumentation af overtrædelse af gældende lovgivning, samt Strong Gyms regelsæt.

§18 Udelukkelse af medlem
Strong Gym kan til enhver tid uden angivelse af grund – afbryde enhver aftale om medlemskab med øjeblikkelig virkning. I så fald tilbagebetales samtlige uudnyttede forudbetalinger, dog ikke oprettelsesgebyr. I grove tilfælde af brud på medlemsbetingelserne, som f.eks. doping eller udlån af medlemskort, sker der ikke tilbagebetaling af nogen art.

§19 Doping
Strong Gym samarbejder med Anti Doping Danmark (ADD).
Brug af dopingmidler er forbudt for personer, der benytter centret.
Salg eller overdragelse af dopingmidler, besiddelse af dopingmidler med henblik på overdragelse til andre, samt tilskyndelse eller medvirken til, at en person anvender doping, er forbudt i forbindelse med benyttelse af centret.
Enhver, der er tilstedet i centret, er forpligtet til at afgive en dopingprøve, hvis personen indkaldes til dopingkontrol i overensstemmelse med ADD’s procedure for dopingkontrol. Dopingprøven skal afgives som en urinprøve i overværelse af ADD-fitnesskonsulent eller en eskorte udpeget af ADD’s fitnesskonsulent.
Undladelse af at afgive dopingprøve efter at være indkaldt hertil og enden unddragelse af dopingkontrol sidestilles med positiv dopingprøve.
Medlemmer er desuden underlagt ADD’s fulde betingelser: https://www.antidoping.dk/dopingkontrol_i_danmark/samarbejde-med-fitnesscentre/medlemsbetingelser%20-%20centre%20med%20individuel%20add%20aftale

§20 Kriterier for abonnementstræk
Før et træk via betalingskort kan forekomme, skal kortoplysninger stemme over ens med PBS' kortdatabase. Betalingskortet skal være aktivt og det skal være muligt at gennemføre en transaktion på abonnementsbeløbet. Betalingskortet som benyttes til abonnementstræk, skal kunne lave transaktioner via Internettet.

§21 Opdatering af kortdata
Kortdata kan opdateres i din booking app
Ved kontakt til Strong Gym kan kortoplysninger fornyes eller slettes. Du er til enhver tid selv ansvarlig for at kortdata er korrekte. Overholdes dette ikke kan Strong Gym uden varsel inaktivere/afslutte medlemskabet.